SK  EN  
FZV
FSV
FMK
FF
UNIVERZITA

Denné štúdium

Nasledujúce informácie sa týkajú procesov zosúlaďovania študijných programov podľa štandardov ŠAAVŠ a VSK UCM prebiehajúcich v AR 2021/2022 a 2022/2023. Všetky aktuálne informácie pre študentov ako aj uchádzačov o štúdium je možné nájsť v časti Preštuduj si nás.

Zosúladené ŠP 1. stupňa

Bakalárske štúdium

Biotechnológie                                     Aplikovaná informatika
opis ŠP                                                 opis ŠP      
informačné listy predmetov               informačné listy predmetov
študijný plán                                        študijný plán
profilové predmety                              profilové predmety


Aplikovaná biológia                           Ochrana a obnova životného prostredia
opis ŠP                                               opis ŠP
informačné listy predmetov             informačné listy predmetov
študijný plán                                      študijný plán
profilové predmety                            profilové predmety

Aplikovaná analytická chémia              Chémia
Profesijne orientované štúdium 
opis ŠP                                                 opis ŠP
informačné listy predmetov               informačné listy predmetov
študijný plán                                        študijný plán
profilové predmety                              profilové predmety
Zosúladené ŠP 2. stupňa

Magisterské štúdium
Biotechnológie                                   Aplikovaná informatika
opis ŠP                                             opis ŠP
informačné listy predmetov           informačné listy predmetov
študijný plán                                   študijný plán
profilové predmety                         profilové predmety

Aplikovaná biológia                           Aplikovaná chémia
opis ŠP                                              opis ŠP
informačné listy predmetov            informačné listy predmetov
študijný plán                                     študijný plán
profilové predmety                           profilové predmety

Inžiniersky študijný program
Inžinierstvo životného prostredia
opis ŠP
informačné listy predmetov
študijný plán 
profilové predmety

Inžiniersky študijný program
Inžinierstvo životného prostredia - IL ŠP

Doktorandské štúdium
Aplikovaná analytická a bioanalytická chémia 
Molekulárna biológia
Biotechnológie


Dôležité smernice:
Smernica o uznávaní absolvovaných predmetov (účinnosť od 1. 5. 2021)
Smernica o uznávaní dokladov o vzdelaní na UCM (účinnosť od 1. 5. 2021)
Smernica o vydávaní dokladov o absolvovaní štúdia na UCM (účinnosť od 1. 4. 2021)


 

KONTAKTY

FAKULTA           

PRÍRODNÝCH 

VIED

Univerzity sv. Cyrila
a Metoda v Trnave

Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava
Slovenská republika

tel.: (+421) 33 / 55 65 321
(+421) 33 / 55 65 323

e-mail: dekan.fpv@ucm.sk

Študijné oddelenie

Fakulty prírodných vied 

Ing. Gabriela Jančovičová
Kancelária: 213 (J. Hajdóczyho 1, 2. poschodie)

 

Telefón: 033 5565 316

e-mail: gabriela.jancovicova@ucm.sk