SK  EN  
FZV
FSV
FMK
FF
UNIVERZITA

Ústav počítačových technológií        Ústav chémie a  environmentálnych vied (ÚCHEV)                               Ústav biológie a biotechnológie (ÚBB)
          a informatiky (ÚPTI)                   

Štipendiá

Mgr. Jana Polášová
Organizačné oddelenie UCM

- referentka – koordinátorka pre sociálne záležitosti
                      (všetky druhy štipendií - sociálne, motivačné) pre FPV UCM

- referentka – koordinátorka pre školné a poplatky spojené so štúdiom 
                      pre FPV UCM

Kancelária: 110a (Nám. J. Herdu 2, Trnava)
Telefón: 033 5565 116
E-mail: jana.polasova(zav.)ucm.sk


Štipendijný poriadok UCM v Trnave

Štipendiá sociálne

Usmernenie pre študentov - sociálne štipendiá na akademický rok 2018/2019 (platné od 1.9.2018 do 30.6.2019)
Žiadosť o priznanie sociálneho štipendia
Ročné zúčtovanie preddavkov na daň
Potvrdenie / Výpis na účely priznania sociálneho štipendia

Štipendiá motivačné

Postup a kritéria priznávania motivačných štipendií v akademickom roku 2021/2022


 

KONTAKTY

FAKULTA           

PRÍRODNÝCH 

VIED

Univerzity sv. Cyrila
a Metoda v Trnave

Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava
Slovenská republika

tel.: (+421) 33 / 55 65 321
(+421) 33 / 55 65 323

e-mail: dekan.fpv@ucm.sk

Študijné oddelenie

Fakulty prírodných vied 

Ing. Gabriela Jančovičová
Kancelária: 107
(ulica J. Hajdóczyho 1, 2. poschodie, miestnosť 213)

Telefón: 033 5565 316

e-mail: gabriela.jancovicova@ucm.sk